Privacy Beleid

Optimerce bv past navolgende privacy beleidsregels toe ten aanzien van alle aan ons verstrekte persoonlijke data, waaronder namen en adresgegevens doch niet beperkt tot deze en in de ruimste zin gedefinieerd.

Alle door ons verkregen data, zullen strikt vertrouwelijk behandeld en bewaard worden en zullen niet aan anderen voor eigen gebruik worden verstrekt tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomsten (zoals bezorging), worden niet verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar gemaakt. Data kunnen gebruikt worden voor socio- en demografisch onderzoek en/of enquêtes om onze dienstverlening te verbeteren. Indien deze onderzoeken/enquetes door derden worden uitgevoerd kunnen de gegevens uitsluitend voor dit doel aan de derde worden verstrekt. De verkregen informatie zal met de grootst mogelijke zorg worden behandeld.

Wij gebruiken de verkregen data voor verwerking en uitvoering van de koopovereenkomst, melding van wenselijke herhaalaankoop indien gewenst en om de behandeling niet te onderbreken, om u te informeren over nieuwe ontwikkelingen.

We gebruiken uw IP adres voor autorisatie en klantherkenning en ter voorkoming van ongeautoriseerde toegang tot onze server. Het is een van de middelen om ongeautoriseerde inbreuken in databestanden te voorkomen. Wij gebruiken back-up en beveiligingstechnieken om verlies of beschadiging van data te voorkomen of te herstellen. Het IP adres gebruiken wij tevens voor dataonderzoek om onze website te analyseren. Zo houden we bezoekersstatistieken zoals paginabezoeken bij.

Onze site maakt gebruik van zogenaamde cookies (kleine databestanden). Cookies maken het ons mogelijk bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker zodat repeterende gegevens automatisch kunnen worden weergegeven bij een eerstvolgende bezoek (denk aan herkenning van afleveradressen of herkennen van inloggegevens). Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Wij verwijzen voor verdere informatie naar ons cookie-beleid.

Het is op onze website mogelijk gebruikerservaringen toe te voegen. Alle informatie die op deze wijze openbaar wordt gemaakt, valt onder het publieke domein. U verleent door inzending onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren. De gebruikerservaring wordt voor instemming voorgelegd aan een goedkeurende instantie, hetgeen enige tijd kan vergen. Wij behouden ons het recht voor om ons moverende redenen en zonder opgave van reden een gebruikerservaring niet te publiceren.

Als betrokkene heeft u de volgende rechten: Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven; conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen; conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking – het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen; – een wettelijke verplichting na te komen; – om redenen van algemeen belang, of – voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist; conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover – u de juistheid van de gegevens ontkent; – de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen; – we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of – tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG; conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machine leesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen; Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.

Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG regelmatig onze e-mailnieuwsbrief op basis van uw toestemming te sturen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief
door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw emailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u informeren in deze verklaring

Onze site kan links bevatten naar andere sites, communities en forums. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy van uw gegevens op sites van derden. U dient er zelf op te letten dat aldaar door u bekend gemaakte data tot het openbaar domein kan behoren. Wees zorgvuldig met de informatie die u daar eventueel vrij geeft.

Bij vragen over ons privacy beleid kunt u met ons contact opnemen via het op website bekendgemaakte emailadres of telefoonnummer.